ЗА ФИРМАТА

КамТехКом EООД гр. София е търговско дружество, което съществува от 1995 година.  

То е специализирано предприятие за проектиране, разработване, производство и търговия на съоръжения, изделия и резервни части за изграждане и поддържане на системи по електрозахранване на транспорта.

Разработва и произвежда материали и в областта на електрозахранването на промишлени обекти.

Изработва изделия и материали за общо ползване и за бита.

Активно присъства на пазара и успешно участва в реализация на обекти в областта на електрозахранване на транспорта.

Непрекъснато усъвършенства структурата и организацията на управлението си  без да променя характера и предмета си на дейност.

Фирмата има необходимия капацитет за обслужване и доставяне на материали за комплектоване на цели обекти или на самостоятелно обособени етапи или части от тях.

Изпълнява собствена програма за технологично оборудване и обновяване, като усвоява нови производства и нови технологии.

"КамТехКом" ЕООД притежава уникална възможност за специализирано изпитване на новопроизведените материали от всички видове и гарантира за тяхната годност и високо качество.

Дружеството стои твърдо зад спазване на сроковете на поетите ангажименти при високо качество на своята продукция.

Съставя протоколи за получените резултати от изпитването на изделията си и издава необходимите документи за качество.

Има внедрена и функционираща Интегрирана система за управление в съответствие с БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001, БДС ISO 45001 и БДС EN 1090-1,2,3.

Изделията произведени във фирмата притежават CE маркировка в съответствие с Директиви 305/2011 и 2014/30/ЕС и отговарят на съществените изисквания на Европейско законодателство, свързано със здравето, безопасността и защита на околната среда.

© 2021 КамТехКом EООД | Всички права запазени!